HEİDELBERG VE ÇEVRESİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ (HADD)

A: GENEL KONULAR

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE YERİ

Derneğin adı ‘HEİDELBERG VE ÇEVRESİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’ dir. Yeri Heidelberg´dir. Dernek, Alman Dernekler Yasası´ na uygun olarak kaydettirilmiştir.

MADDE 2: DERNEĞİN KAMU YARARLILIĞI

Dernek, yalnızca ve doğrudan doğruya yürürlükteki Alman Harç ve Vergilendirme yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak kamu yararına çalışmalar yapar. Derneğin gelirleri yalnızca tüzükte belirtilen çalışmalar için kullanılır. Üyeler dernek gelirlerinden pay alamazlar; dernek adını kullanarak kendi yararlarına ticari çalışmalar yapamazlar. Hiç kimse derneğin amaçlarına aykırı ödenekler yapamaz; bu nedenle hiç kimseye ayrıcalık sağlanamaz. Dernek, çıkar gözetmemeksizin çalışır, her tür ticari etkinliği yasaklar. Dernek, siyasal ve dinsel açıdan tarafsızdır, demokratik ve laiktir.

MADDE 3: DERNEGİN AMAÇLARI

1. Mustafa Kemal Atatürk´ün düşünce, devrim ve eserlerini demokrasi ve laiklik kavramlarını tanıtmak için bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar yapmak, yapılmasında katkıda bulunmak; 2. Heidelberg ve çevresinde yaşayan yurttaşlarımızın; a. karsılıklı yardımlaşmalarını desteklemek, var olan sosyal sorunlarının çözümünde olanaklar elverdiğince yardımcı olmak. b. Alman toplumu ile uyum sağlamalarını desteklemek ve Almanyada´ki diğer yabancılar ile ilişkilerinde dostluk ve hoşgörü kavramlarını geliştirmek. c. Almanyada´ki hak ve sorumluluklarına ilişkin aydınlatılmalarını sağlamak. d. uluslararası insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yapmak. 3. a. Kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, sanatımızı, yazınımızı, (edebiyatımızı) ve Türkiye´yi, çevremizdeki ilgi duyan Almanlar´a ve diğer yabancılara tanıtmak.

b. Alman kültür, sanat ve yazınını tanıtıcı ve yakınlaştırıcı çalışmalar yapmak.

4. Yurttaşlarımızın okul çağındaki çocuklarının ve gençlerimizin Kültürümüzü ve anadillerini öğrenebilmelerinde ve çağdas düzeyde gelişmelerinde yardımcı olmak.

5. Atatürk´ün “Yurtta barış, dünyada barış!” düşüncesine yakışır biçimde, ülkeler ve halklar arasında barış ve dostluğu pekiştirecek çalısmalar yapmak; bu tür çalısmaları desteklemek.

6. Yukarıda belirtilenlerin dışında, derneğin ilkeleri doğrultusunda her tür girişimde bulunmak; aynı amacı güden benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.

MADDE 4: DERNEĞİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Dernek 1., 2. ve 3.maddelerde belirtilen tüzük amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

1. Eğitim yerleri ve enstitüler kurmak.

2. Bilimsel gelişmeyi sağlamak, yurttaşlarımızın düşünce ufkunu geliştirmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak için kütüphane açmak.

3. Konferanslar, açıkoturumlar, okuma günleri, söyleşiler, sergiler, diğer sanatsal etkinlikler, topluma açık benzeri bilgilendirme toplantıları düzenlemek.

4. Yurttaşlarımzın gereksinmeleri doğrultunsunda değişik içerikli (okuma-yazma, dil (Almanca-Türkçe, anadil) gibi) kurslar düzenlemek. 5. Gençlerin ve çocukların eğitim ve öğretim bakımından desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak; çağa uygun düzeyde yetişmelerine olanaklar sağlayabilmek için: a. Atatürk´ün düşüncelerinin, demokrasi ve laiklik kavramlarının, çocukların ve gençlerin anadil eğitiminden sorumlu ateşelikler ve öğretmenler tarafından, ağırlıklı olarak işlenmesinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak. b. Okul Aile Birlikleri ile ilişki içinde olmak, sorunların çözümünde katkıda bulunmak. c. Gerektiğinde bölgemizdeki Eğitim Müdürlüğü (Schulamt) ve diğer kurum ve kişilerle ortak çalışma yollarını ararmak.

6. Güncel gelişmeleri izlemek, derneğin amaçlarına aykırı girişimlere karşı üyelerini ve kamuoyunu uyarıcı, yanlış gelişmeleri önleyici girişimlerde bulunmak; bu amaçla kamuoyu çalışmaları yapacak bir kol oluşturmak.

7. İletişim araçlarının olanaklarından gerektiğince yararlanmak.

8. Gençlerin, düşüncelerini dernek amaçlarına uygun biçimde gerçekleştirebilecekleri çalışma gurupları oluşturulmasını sağlamak.

9. Derneğe yeni düşünceler üretecek gönüllü çalışma gurupları oluşturmak.

10. Kadınların katılımını sağlamak amacıyla kadın kolları oluşturulmasını desteklemek.

B: ÜYELİK

MADDE 5: ÜYELİK VE KOŞULLARI

1. Dernek, demokrasi ve laiklik ilkelerini benimseyen özel ve tüzel kişilerden oluşur.

2. 18 yaşını doldurmamış üyeler Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu´na üye seçilemezler.

3. 16 yaşından küçük üyelerin seçme hakları yoktur, 16 yaşını doldurmuş üyeler, velilerinin izniyle seçme hakkını kazanırlar.

4. Derneğin amaçlarını benimseyip gelişmesine yardımcı olan ya da yardımcı olması beklenen kişilere ´Onursal Üyelik` verilebilir. Bunun için, dernek üyelerinin Yönetim Kurulu´na, bu kurulun da Genel Kurul´a öneride bulunması, Genel Kurul´un da onaylaması gerekir.

MADDE 6: ÜYELİĞE GİRİŞ

1. Madde 5, fıkra 1´de sözü edilen kişiler, dernek tüzüğünü okuduğunu ve tüzüğe uygun davranmaya hazır olduğunu bildiren bir açıklamayı imzalayarak üyeliğe girmek için başvuruda bulunurlar. 18 yaşından küçüklerin başvuruları velilerinin onayı alınarak değerlendirilir. Başvuruyu yapan kişinin üyeliğe alınıp alınmamasına en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu en az üç üyenin aynı yöndeki oylarıyla karar alır; karar yazılı olarak bildirilir.

2. Üye adayı bu karara Yönetim Kurulu katında, geri çevrilmesi durumunda da ilk Genel Kurul toplantısında yazılı olarak karşı başvuruda bulunabilir; Genel Kurul´un alaçağı karar kesindir.

3. Genel Kurul toplantısına çağrı yapıldıktan sonra yapılan üyelik başvurularını, Genel Kurul´da seçilen yeni Yönetim Kurulu değerlendirir.

MADDE 7: ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAKLAR:

1. Üyelik hak ve yetkileri kişiye özeldir, bir başka kişiye devredilemez.

2. Seçme ve seçilme hakkı üyeliğe girişten üç ay sonra kazanılır.

3. Henüz seçme ve seçilme hakkını kazanamayan üyeye Genel Kurul´a katılma ve söz alma hakkı tanınır.

Yükümlülükler:

1. Dernek tüzüğünün 2., 3. ve 4. Maddelerinde sözü edilenlerin gerçekleşmesinde kendilerine düşen görevleri yerine getirebilmek için çaba gösterirler.

2. Derneğin zarar görmesini engellemeye çalısırlar.

3. Belirlenen üyelik ödentisini, uyarıya gerek kalmadan zamanında öderler.

Üyelik ödentisi:

1. Üyeliğe giriş ödentisi ve aylık ödentileri Genel Kurul kararıyla belirlenir. Ödentiler altışar aylık birden, yılın ocak ve temmuz aylarında ödenir. Bir aileden birden çok aile bireyi dernek üyesiyseler, % 50 indirim uygulanır. Öğrencilerden üyelik ödentisi alınmaz. Emekliler va dar gelirliler (işsizler, sosyal yardım alanlar ve ev hanımları yada beyleri) de bu indirimden yararlanırlar. Önemli ödeme güçlüğü bulunan kişilerin, başvurmaları durumunda, ödenekleri Yönetim Kurulu´nca bir süre ertelenebilir; ödeneğin bir bölümünün ya da bütününün ödenmesine gerek kalmadığı kararı alınabilir. Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda, aylık ödenek dışında bütün üyelerden alınmak üzere ek ödenek kararı da alabilir.

2. Üyeler ve diğer özel ya da tüzel kişiler bağış yapabilirler.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelik, üyelikten kendi isteğiyle ayrılma, ölüm, üyelikten çıkarılma ve derneğin ortadan kalkması durumlarında düşer.

1. Üyelikten ayrılma: Üye, istediği zaman yazılı bir duyuruyla dernekten ayrılabilir. Ödentilerin çıkış gününe kadar olanı (çıkış kararının alındığı ay için de) ödenmesi gerekir. Fazladan ödenmiş olan aylık ödentiler geri verilmez.

2. Üyelikten çırakılma: Üye, aşağıda sayılan nedenlerden bir ya da birkaçını aykırı davranışlarda bulunursa, Yönetim Kurulu´nun en az üç `evet oyu´ ile alaçağı kararla üyelikten çıkarılır. Üye, bu karara bir ay içinde Yönetim kurulu katında, geri çevrilmesi durumunda da ilk Genel Kurul toplantısında yazıyla karşı başvuruda bulunabilir. Genel Kurul´un alacağı karar kesindir.

Nedenler: a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak. b. Dernek mallarına bilerek zarar vermek. c. Dernek adını kullanarak kendi yararına ticaret yapmak. d. Aylık ödentisini ödemeyi üç aydan uzun bir süre geciktirmek ve Yönetim Kurulu´nun yazılı olarak yapacağı uyarıya da yanıt vermemek.

C: DERNEK ORGANLARI

MADDE 9: DERNEK ŞU ORGANLARDAN OLUŞUR

a. Genel Kurul b. Yönetim Kurulu c. Denetleme Kurulu d. Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Kurulu e. Gençlik Kurulu

MADDE 10: GENEL KURUL

Açıklamalar:

1. Genel Kurul, derneğin asil üyelerinin toplantıya katılmasıyla oluşur; derneğin en üst organıdır. Genel Kurul olağan olarak ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak toplanır.

2. Genel Kurul´daki her oylamada, toplantıda bulunan her asil üyenin devredilemez yalnız bir oy hakkı vardır.

3. Genel Kurul´un toplanabilmesi ve karar alabilmesi için, kayıtlı üyelerin %50+1´min katılımı gereklidir. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa, çağrıda belirtilmek koşuluyla, iki hafta sonra yeniden toplanılır. Bu toplantıda, toplantıya katılan üyelerin sayısına bakılmaksızın karar alınır.

4. Tüzük değişikliği kararı, kayıtlı üyelerin 1/10 (onda bir) inin önermesi ve kullanılan oyların 2/3 (ücte iki) çoğunluğuyla alınır.

5. Derneğin kapatılması için kayıtlı üyelerin 3/4 ünün (dörtte üç) olumlu oy vermeleri gerekir.

6. Tüzükte başka türlü belirtilmemişse, karar oy çokluğuyla alınır. Çekimser oylar değerledirmeye alınmaz.

MADDE 11: GENEL KURUL´UN YETKİLERİ

1. Dernek politikasını ve ilkelerini belirler.

2. Dernek yönetimini ve diğer organların üyelerini seçer, denetler, aklar ya da üyelikten uzaklaştırır.

3. Bütçeyi onaylar; üyelik ödentilerini belirler.

4. Tüzük değişikliğine karar verir.

5.Üyelik konusunda alınan kararları, dilekçe verilmişse, inceler ve son kararı verir.

6. Gerekli gördüğünde Genel Kurul´da sonuçlandırılamayan durumlar İçin, Yönetim Kurulu´nu ya da derneğin bir başka kurulunu görevlendirir.

7. Derneğin kapatılmasına ve bu aşamada dernek varlığının kamuya yararlı hangi kuruma bağışlanacağına karar verir.

8. Başka derneklerle birleşme ya da birlikten ayrılma ve benzeri konularda kararlar alır.

MADDE 12: OLAĞAN GENEL KURUL

1. Olağan Genel Kurul her yılın Ekim-Aralık ayları ararsında madde 10, fıkra 3´e uygun olarak bir kez toplanır. Genel Kurul toplantısına cağrı, Yönetim Kurulu´nca toplatının yeri, günü, saat ve gündemi belirtilerek, toplantı gününden en az iki hafta önce üyelerin kendilerine ya da bilinen en son adreslerine yazıyla iletilir. Tüzükte değişiklik ya da ekleme yapılacaksa, önerilen değişiklik taslağı ya da ek, değiştirilecek maddenin yürülükteki biçimi ile birlikte çağrıda belirtilir. Üyelikten çıkarılma söz konusu ise, gündemde, ad verilmeden belirtilir.

2. Genel Kurul ilkin Divan´ı seçer. Divan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Divan seçilinceye kadar toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı yönetir.

3. Genel Kurul´a çağrının tüzüğe uygun olarak yapıldığının saptanmasından sonra, önerilen gündem maddeleri ve sıralaması oylanır.

4. Genel Kurul´daki seçimler gizli oylama ve açık sayımla yapılır. Yönetim Kurulu seçiminde her asil üyenin en az üç, en cok yedi oy hakkı vardır; bu sayı Denetleme Kurulu seçiminde en az iki, en cok üçtür; her adaya ançak bir oy verilebilir. Yönetim Kurulu seçiminde en çok oy alan ilk yedi aday, bu kurulun asil üyeleri; sıralamada daha sonra gelen üç aday oy sıralamalarına göre kurulun yedek üyeleri seçilirler. Yedek üyeliğe seçilebilecek adayların aldıkları oyların eşit olması durumunda, bu adaylar arasında ikinci bir oylama yapılır, Bu seçimde her üyenin bir oy hakkı vardır. Yeterli aday bulunamazsa, Genel Kurul, sadece Yönetim Kurulu seçimini gündemine alarak ikinci bir toplantı tarihi belirler. Yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar derneği Divan yönetir. Denetleme Kurulu seçiminde ilk üç sırayı alan adaylar kurulun asil üyeleri, dördüncü sıradaki aday da yedek üye seçilir.

5. Genel Kurul´da alınan kararlar, yazmanlarca toplantı tutanağına eksiksiz olarak alınır ve toplantı yönetimince imzalanır. Genel Kurul kararları bağlayıcıdır.

MADDE 13 : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

1. Olağanüstü Genel Kurul, derneğin çıkarları söz konusu olduğunda: a. Yönetim Kurulu´nun gerekli görmesi durumunda, b. Denetleme Kurulu´nun gerekli görmesi durumunda, c. Kayıtlı üyelerin %20 sinin toplantı amacının ve nedenlerini belirten dilekçesi üzerine toplanır.

3. Olağanüstü Kurul´a çağrı yapmak Yönetim Kurulu´nun görevidir. Yönetim Kurulu görevini yerine getiremiyorsa, çağrı görevlendireceği bir başka kurulca yapılır. Üyelerin (%20) başvurmaları durumunda, Yönetim Kurulu bu isteğe uymazsa, çağrıyı yapmak Denetleme Kurulu bu isteğe uymazsa, olanağı olmadığı durumlarda mahkemenin yardımı istenir.

MADDE 14 : YÖNETİM KURULU

Oluşması: 1. Yönetim Kurulu yedi asil ve üç yedek üyeden oluşur; Genel Kurul´ca iki yıl için seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, bir hafta içinde yapacakları ilk toplantıda, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki sayman, bir yazman seçerler; görev bölümü bir duyuru ile üyelere bildirilir.

2. Yedek üyeler aldıkları oy oranına göre sıralanırlar. Boşalan asil üyelerin yerine yedek üye bu sıralamaya göre çağrılır.

3. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedek üyelerin çağrılmasından sonra da üç üyenin altına düşerse Genel Kurulu´a gidilir.

4. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

5. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden Yönetim Kurulu´na seçilebilirler.

6. Eski Yönetim Kurulu üyeleri bir hafta içinde yeni Yönetim Kurulu´na derneğin belgelerini vermek zorundadırlar.

Görevleri: 1. Yönetim Kurulu, Alman Dernekler Yasası´nın 26. maddesi uyarınca tüzüğün 14. maddesi 1. Paragrafında belirtilen biçimde bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki sayman ve bir yazman´dan oluşur.Yönetim Kurulu Üyeleri, derneği üyelere ve üçüncü kişilere karşı tek başlarına temsil ederler.

2. Dernek tüzüğünün ön gördüğü görevlerin yerine getirilmesini ve Genel Kurul´da alınan kararların uygulanmasını sağlar.

3. Derneğin bütçesini hazırlar ve Genel Kurul´a sunar; derneğin gelir ve giderlerini denetler.

4. Dernek ile ilgili yasal ve kurumsal işleri, yükümlülükleri yerine getirir. Bu bağlamda: a. Derneğin sicil kaydını yaptırır. b. Gerekli izinleri alır. c. Genel Kurul toplantılarını tüzüğe uygun olarak düzenler.

5. a. Gerektiğinde çalışma gurupları oluşturur; üyeleri bu tür çalısmalar için görevlendirir. b. Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Kurulu ile Gençlik Kurulu´nun aldıkları kararları onaylar.

6. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır.

7. Yönetim Kurulu kararları en az dört oyla alınır. Dört üye ile yapılan toplantılarda oybirliği aranır; ikinci bir toplantı istenebilir. Kararlar karar defterine işlenir ve imzalanır.

MADDE 15: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu´nun yetki ve görevleri:

1. Yönetim Kurulu´nun çalışmalarını inceler, yanlışlarını belirlediğinde uyarıda bulunur.

2. Derneğin kasa durumunu, üye kayıt defterini denetler, bu konuda bir raporu Genel Kurul´a sunar.

3. Dernek çıkarları sözkonusu olduğunda, oybirliğiyle alacağı bir kararla Genel Kurul´u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

4. Genel Kurul´ca seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur; bir hafta içinde yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler.

MADDE 16: EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KURULU

Bu Kurul, derneğin eğitsel, bilimsel, kültürel ve sanatsal araştırma ve çalısmalarını Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde hazırlar, gerçekleştirilmesini sağlar. Derneğin amaçlarına uygun olarak madde 4´te belirtilen çalışma biçimlerinin gerçekleştirilmesinde öncülük eder, etkinliklerin ön hazırlıklarını yapar ya da bütününü gerçekleştirir. Kurul üyelerinin sayısı ve seçimi Yönetim Kurulu´nca belirlenir.

MADDE 17: GENÇLİK KURULU

Bu Kurul´un üyelerinin sayısını ve seçimini Yönetim Kurulu belirler.

Gençlerin düşüncelerini, ilgi alanlarına giren konuları derneğin amaclarına uygun olarak irdeleyebilmeleri, sorunlarını anlatabilmeleri, bunlara çözümler bulabilmeleri ve sportif etkinlikler yapabilmeleri için çalışma gurupları oluşturur.

MADDE 18: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

1. Üye ödentileri.

2. Yasal yollardan yapılan yardımlar, bağışlar.

3. Yapılan etkinliklerden sağlanan gelirler.

4. Bilimsel çalışmalardan, kurslardan sağlanan gelirler.

MADDE 19: DERNEĞİN KAPATILMASI

Dernek amaçlarının ortadan kalkması, amaçlarına ulaşılamayacağının anlaşılması ya da üyelerinin dağılması durumlarında, kayıtlı üyelerin 3/4 ünün (dörte üç) oylarıyla yalnızca Genel Kurul´da kapatılabilir. Dernek kapatıldıktan sonra malvarlığı üyelerce belirlenecek kamuya yararlı bir kurumu maliyenin de onayı alındıkdan sonra bağışlar.

MADDE 20: TÜZÜK BOŞLUKLARI

Dernek tüzüğünün yeterli olmadığı durumlarda Alman Dernekler Yasası´na uyulur.

Heidelberg, 21.04.2010

-->